Regie over je eigen leven met een PGB

Voor wie is MHOOM?

MHOOM biedt twee vormen van begeleiding:

  1. Integrale levensbrede begeleiding aan mensen met autisme in het geclusterde appartementencomplex (1GGZ-W indicatie of hoger)
  2. Ambulante begeleiding aan mensen met autisme. Met deze vorm van begeleiding krijgt de bewoner een of meerdere uren per week begeleiding thuis. Dit kan zijn omdat hij/zij in afwachting is van een plek bij MHOOM of omdat de begeleidingsvraag bij MHOOM is afgenomen en de bewoner toe is aan een stap naar meer zelfstandigheid. (WMO of WLZ indicatie)

Omdat de bewoners van MHOOM een nogal verschillende achtergrond kunnen hebben geven we hier drie voorbeelden van mensen die bij ons een plaats gevonden hebben

Levensbrede Begeleiding Duurzaam
De bewoner is reeds enige tijd stabiel. Zijn of haar leven is in grote lijnen op orde. De kans op verdere verbetering is niet in te schatten en heeft niet de primaire focus. Gezien de problematiek en leerbaarheid zijn op korte termijn geen grote ontwikkelstappen te verwachten.
Begeleiding richt zich op het stabiel houden en bestendigen van aangeleerde vaardigheden, Het bieden van een stabiele en veilige omgeving, en het creëren van routine en rust.  Het belangrijkste doel is het vasthouden wat de bewoner heeft bereikt en het voorkomen van terugval.

H. woont sinds de start bij MHOOM. Hij heeft autisme en een lichte verstandelijke beperking. Al 16 jaar woont hij dus zelfstandig met ondersteuning waar nodig. Hij werkt bij een fabriek en leeft volgens een duidelijk herkenbare structuur. Elke dag na het werk komt hij even langs om over zijn werk te vertellen. Begeleiding helpt hem zo om de schakel te maken tussen werk en wonen. Het verankert ook de dagstructuur. Ook worden zo meteen de problemen en onrust die hij eventueel ervaart boven tafel gehaald. Begeleiding stelt gerust waar nodig of maakt een afspraak voor later op de avond om bij hem de onrust weg te halen. H. ervaart hierdoor veel basisveiligheid, omdat er elke dag iemand is waar hij bij terecht kan. Zo stapelt er nooit iets op en kan hij zijn leven zo rustig en comfortabel mogelijk leven. Een paar keer per week komt de begeleiding hem helpen met praktische zaken, zoals koken en het bijwerken van de administratie. Op zondag maken ze samen een boodschappenlijstje en doen dan de boodschappen voor de hele week. Doordat deze afspraken met vertrouwde personen er altijd zijn is H. ondanks zijn beperking zeer gelukkig met zijn leven.

Levensbrede Begeleiding Perspectief
De bewoner is stabiel en weet zich in grote lijnen overeind te houden. Hij of zij ondervindt desondanks problemen op meerdere leefgebieden. Hij of zij beschikt over enige mate van zelfinzicht en zelfregie. De bewoner heeft behoefte aan structuur. Zelfstandig wonen is (nog) geen optie.
Begeleiding richt zich op het aanleren van vaardigheden m.b.t. zelfstandigheid, passend bij de ontwikkelfase. Het bieden van een stabiele en veilige omgeving en het creëren van routine en rust.  Bewoner kan eventueel een vervolgstap maken. Als volledige zelfstandigheid (nog) niet mogelijk is dan naar lichtere vormen van (ambulante) ondersteuning.

O. woont sinds 5 jaar bij MHOOM. Hiervoor woonde hij zelfstandig met ambulante begeleiding vanuit een grote zorginstelling. Die begeleiding was helaas niet toereikend. Omdat hij altijd pas op vrijdag een afspraak had met de begeleiding stapelden de problemen zich door de week steeds meer op, waardoor hij de regie kwijtraakte over zijn leven. Hierdoor ervoer O. teveel onrust en stress en werd hij psychotisch. Dit leidde tot angst en achterdocht. Sinds hij bij MHOOM woont hervindt hij zijn rust. Dit heeft wel een lange tijd geduurd. En nog steeds gebeuren er zaken in zijn leven waardoor hij de regie kwijt kan raken. Gelukkig is dit nu tijdelijk, omdat hij nu altijd terug kan vallen op begeleiding die hem ondersteunt. Soms denkt hij dat op zijn werk mensen over hem praten. Dat komt doordat hij als gevolg van zijn autisme moeilijk een ingang en aansluiting vindt bij anderen. Hij vindt het lastig dit te ervaren en wordt dan achterdochtig. Op zo’n moment heeft hij begeleiding nodig om dit te kunnen delen, maar vooral ook om alles weer in perspectief te zien en te begrijpen hoe hij hiermee om kan gaan. Omdat vertrouwen in anderen voor hem heel moeilijk is, is het belangrijk dat hij een begeleider heeft die hem goed kent en op wie hij kan bouwen. Bij MHOOM kan hij hier dagelijks op terugvallen en dit maakt dat zijn leven zo goed mogelijk doorgang kan vinden. O. zal op verschillende levensgebieden blijven aanlopen tegen zaken waarvoor hij begeleiding nodig heeft. Doel is dus om zijn leven zo rustig en overzichtelijk mogelijk te houden. Doordat hij nu fijn woont en elke dag ondersteuning kan krijgen voelt hij zich veilig en comfortabel. Of O. ooit weer toe is om nog zelfstandiger te leven is nog lastig in te schatten. Voor nu is het de beste vorm die hij kan krijgen.

Ambulante Begeleiding
De bewoner vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie. De problematiek beperkt zich tot één of enkele leefgebieden. Hij of zij heeft ondersteuning nodig om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen.

B. kwam bij de opstart van MHOOM in de Glasnost wonen. Indertijd moest zij nog veel zaken leren wat betreft zelfstandig wonen. De begeleiding hielp haar om haar zelfredzaamheid te vergroten. Ze leerde koken, boodschappen doen, sociale relaties onderhouden, omgaan met buren die lawaai maakten en vooral ook loskomen van haar ouders. Na ongeveer 6 jaar had B. haar top bereikt qua zelfstandigheid, was ze op een gezonde manier los van haar ouders gekomen, en voelde zij zich echt onderdeel van de maatschappij. Ze gaf aan klaar te zijn voor een volgende stap: meer zelfstandigheid en begeleiding op afstand. Samen met begeleiding is zij gaan zoeken naar een eigen woning. Dit duurde wel even want veel woningen voldeden niet aan haar wensen, die deels voortkwamen uit haar beperking. De keuken zat op de verkeerde plek of had een vreemde deur, het was te gehorig, het licht viel niet goed et cetera. Dit kwam niet primair voort uit kieskeurigheid, maar uit de moeite die mensen met autisme hebben om zich aan hun omgeving aan te passen.  Samen met de begeleiding maakte B. een lijstje met de punten die écht belangrijk waren voor haar. Hierdoor kreeg ze weer overzicht. Uiteindelijk werd een woning gevonden en werd B. ondersteund met de verhuizing. Hierna heeft zij nog twee jaar op afstand ambulante begeleiding gehad vanuit MHOOM. De ondersteuning was toen vooral gericht op het behouden van haar werk en het omgaan met buren. Ook keek begeleiding mee met de administratie en of alle rekeningen op tijd werden betaald. Langzaam kon de begeleiding afgebouwd worden. Na 2 jaar gaf B. aan dat zij het helemaal zelf wilde doen. Daarmee kon de ondersteuning afgesloten worden.

Contact

Christel Brink
Kunstenaarshoeve 227
7326 WD Apeldoorn.
Tel: 055 8434306

christel@mhoom.nl